Omdat de taalschool “Leer Arabisch” de kwaliteit van haar cursussen en opleiding wil waarborgen beschikken wij over een klachtenprocedure. In de hieronder vermelde tekst is de klachtenprocedure omschreven.

1) Begrippen
Leer Arabisch: de taal school “Leer Arabisch” gevestigd in Amsterdam op de Javakade 92, 1019 RV.
Klager: degene die een klacht indient.
Klacht: een mondelinge of schriftelijke uiting van ongenoegen over de wijze waarop de dienstverlening van Leer Arabisch heeft plaatsgevonden.
Beklaagde: de persoon waarover wordt geklaagd.

2) Klachtenprocedure
Wanneer u klachten heeft over de cursus, docente, het naleven van de cursusvoorwaarden, de cursusaccommodatie of andere zaken die met de taalschool hebben te maken, vernemen we dat graag zo spoedig mogelijk.
Bij klachten zullen we zorg dragen voor een wellicht snelle oplossing waar mogelijk is en deze worden als volgt behandeld;
– In eerste instantie, kunt u uw klacht mondeling indienen bij de beklaagde die bij de gedraging betrokken is geweest.
– De mondelinge klacht wordt zo mogelijk direct afgehandeld. De beklaagde maakt een verslag welke door de klager voor akkoord wordt ondertekend en waarvan klager een afschrijf ontvangt.
– In het geval er geen mondelinge overeenstemming word bereikt, dan kunt u binnen twee 
weken uw klacht schriftelijk indienen bij de cursuscoördinator van Leer Arabisch: “Nayla Chebli”.
– U dient uw klacht duidelijk te omschrijven en en uw standpunt helder te onderbouwen. Een klacht 
kan nooit anoniem worden ingediend. In uw klachtbrief graag de volgende ook vermelden: Naam, adres, telefoon, cursus, tijdstip van de cursus.

3) Behandeling van schriftelijke klachten
Leer Arabisch bevestigt schriftelijk de ontvangst van de klacht binnen 2 werkdagen. Binnen twee weken ontvangt u een schriftelijk antwoord door of 
namens Leer Arabisch. Indien er langere tijd nodig is voor 
eventueel onderzoek dan zal Leer Arabisch een tijdsindicatie hiervoor aangeven.

4) Vertrouwelijkheid van de klachten
Alle klachten zijn in strikt vertrouwelijkheid behandeld door Leer Arabisch.

5) Afhandeling
Indien er geen overeenstemming kan worden bereikt tussen de klager en Leer Arabisch, dan zal Leer Arabisch de zaak voorleggen aan een derde onafhankelijke partij, namelijk het Nederlands Arbitrage Instituut.
– De uitspraak van het Nederlands Arbitrage Instituut is bindend voor Leer Arabisch. De kosten van de arbitrage zijn voor rekening van de partij die door de arbitrage in het ongelijk wordt gesteld. Eventuele consequenties voor Leer Arabisch worden zo snel mogelijk afgehandeld. Leer Arabisch zal een tijdindicatie hiervoor aangeven.
– Leer Arabisch draagt zorg voor registratie van de bij haar ingediende klachten voor een periode van drie jaar.